top of page

ציור קיר: זיכרון אבוד

הציור נוצר כחלק מפסטיבל "טאבולה ראסה" במרכז הקהילתי ברמת-ישראל בצרון, במזרח תל אביב.

מנהל אומנותי: עוז זלוף, מפיק: נועם לוינגר

התמונות לקוחות מתוך אלבום שמצאתי במרכז הקהילתי

חשוב לציין שהמבנה נהרס ובמקומו נבנה מרכז קהילתי חדש (ומונגש לנכים).

bottom of page